superior

[suːˈpɪəriə(r)] [suːˈpɪriər]

adj. (规模或实力)更大的,更强的,(在品质上)更好的;(尤用于广告中指产品或服务)高质量的,优质的;上级的,(在级别、重要性或职位上)更高的;有优越感的,高傲的,傲慢的;在其他器官之上的;(字母,数字,符号)上标的;(花的子房)上位的,(子房)在萼上的

n. 上级,上司;<正式>优胜者,高手;修道院院长(或其他宗教机构的负责人);(印刷)上标字母(或数字、符号)

[ 复数:superiors]

  字母排序
  A
  B
  C
  D
  E
  F
  G
  H
  I
  J
  K
  L
  M
  N
  O
  P
  Q
  R
  S
  T
  U
  V
  W
  X
  Y
  Z
  2023-03-31 02:57:14 2023-03-31 03:36:32 2023-03-31 04:22:42 2023-03-31 02:35:16 2023-03-31 04:09:16 2023-03-31 04:30:25 2023-03-31 03:38:41 2023-03-31 04:23:44 2023-03-31 04:41:58 2023-03-31 02:34:16 2023-03-31 04:33:36 2023-03-31 02:21:09 2023-03-31 04:13:14 2023-03-31 03:08:16 2023-03-31 03:48:26 2023-03-31 04:26:52 2023-03-31 02:32:59 2023-03-31 03:09:53 2023-03-31 04:36:34 2023-03-31 03:41:17